Платен промет со странство

Најсовремени технолошки решенија за извршување на услугите во доменот на платен промет со странство.

Карактеристики

  • Плаќања во странство
  • Примање на средства од странство

Како да направите трансакција со странство?

Плаќање во странство

За да извршите плаќање во странство, потребно е да ги доставите следниве податоци:

  • Име и презиме на лицето или назив на фирмата корисник на плаќањето и адреса
  • IBAN број т.е. број на сметката
  • Името на Банката на корисникот на средствата и нејзината адреса
  • SWIFT Cod на Банката
  • Соодветено на основот на плаќањето, документ за потврда на истиот

Прием на средства од странство 

За да примите средства од странство, на испраќачот треба да му ги дадете следниве Ваши податоци:

  • Име и презиме и адреса
  • Вашиот IBAN број на трансакциската сметка кој можете да го добиете во сите експозитури на Банката

Податоци за НЛБ Банка:

NLB Banka AD Skopje,
Ul. Majka Tereza br.1, 1000 Skopje, R. Macedonia
SWIFT Cod. TUTNMK22

Локатор на експозитури

 

Почитувани,

Европска регулатива за заштита на личните податоци - GDPR (General Data Protection Regulation) стапува на сила почнувајќи од 25 мај 2018 година и истата има за цел да ги усогласи правилата за заштита при обработката на личните податоци на граѓаните на Европската Унија.

Дополнителни информации за принципите и начинот на обработка на Вашите лични податоци во НЛБ Банка АД Скопје, како и Вашите права во врска со нив може да најдете во документот:

“Принципи и начин на обработка на личните податоци во согласност со Европската Регулатива- GDPR”.

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје

  

Information about the EU General Data Protection Regulation

Dear Client,

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) will enter into force on 25 May 2018. This European Union (EU) regulation will harmonize the rules for the processing of personal data for EU citizens.

Further information on the principles and the manner of processing your personal data in NLB Banka AD Skopje, as well as your rights, can be found in the document:

“Principles and methods of personal data processing in accordance with General data protection Regulation – GDPR”

NLB Banka AD Skopje