Плаќања

За сите плаќања во земјата и странство.

 

За сите денарски безготовински и готовински плаќања.
Широка мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ светот соодветно ги подржува барањата и потребите на клиентите на Банката.
Брз трансфер на пари преку систем што овозможува примање и испраќање на пари низ целиот свет, на многу брз и едноставен начин.