НЛБ мКлик кредит

Како никогаш досега!

     

Информативна пресметка

Аплицирајте за НЛБ Виолетови кредити до 31 декември и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

Во рамките на потрошувачките кредити, НЛБ Банка како лидер на пазарот во Банкоосигурување, воведе нов и единствен продукт за животно осигурување: „Сугурност ПЛУС“. Се работи за сосема нов концепт на животно осигурување кој на клиентите им носи низа придобивки: понуда на пошироко осигурително покритие, брза и едноставна постапка за прием во осигурувањето, како и можност за плаќање на премијата за осигурување преку ратите од кредитот.     

Максимален износ

До 600.000 МКД 
Годишна каматна стапка

6,10% варијабилна за цел период (НРКС + 5%)

Рок на отплата

До 84 месеци, или до 74 години старост 
Услов

- Aктивна трансакциска сметка
- Валиден документ за лична идентификација (лична карта или пасош) кој е депониран во Банката
- Примател на плата/пензија во НЛБ Банка најмалку 3 месеци
- Клиент со добра кредитна класификација
- Вработен во бонитетна компанија

Обезбедување

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Трошоци

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ!

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

Начин на аплицирање Директно преку НЛБ мКлик мобилното банкарство

*6,27% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна од 6,10%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 0 МКД 
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,10%.

Како да аплицирате за НЛБ мКлик кредит?

1

Преземете ја НЛБ мКлик апликацијата, брзо и лесно преку Google Play или App Store и активирајте НЛБ мклик пакет со привилегија за плаќање.

2

Изберете го полете Аплицирај за кредит на главниот екран. Следете го процесот на аплицирање, внесете го максималниот износ на кредит и рок на отплата и пополнете ги сите потребни полиња.

3

По одобрувањето на Вашето барање за кредит, средствата од кредитот ќе ги добиете веднаш, директно на Вашата трансакциска сметка. 

Како да станете корисник?

               Апликацијата НЛБ мКлик можете да ја симнете преку:

                          
                           

Апликацијата можете самостојно да ја активирате или да ја посетите најблиската експозитура на Банката.

Локатор на експозитури